Fræðsla og forvarnir

– félag áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu

Félagslög

 1. grein: Nafn 
  Nafn félagsins er Fræðsla og forvarnir – félag áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Á alþjóðavettvangi er heimilt að nota enska heitið The Association for Prevention and Health Promotion og hliðstæðar þýðingar á öðrum tungumálum.
 2. grein: Markmið 

          Markmið félagsins er:

 • Að eiga frumkvæði að upplýstri og stefnumarkandi umræðu og samstarfi um forvarnir og heilsueflingu.
 • Að styrkja og efla fíknivarnir í landinu með fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi með þekkingu í þágu forvarna að leiðarljósi.
 • Að auka þekkingu í forvörnum og viðfangsefnum forvarna.
 • Að virkja samfélagið til þátttöku í forvörnum með samstarfi við félagasamtök, stjórnvöld og stofnanir.
 • Að starfrækja fræðslu- og upplýsingamiðstöð í forvörnum og heilsueflingu sem hafi að markmiði að afla upplýsinga um fíkniefnamál og forvarnir, starfrækja gagnasafn, veita fræðslu og upplýsingar um fíkniefnamál og veita ráðgjöf í forvörnum. Miðstöðinni sé heimilt að fengnu samþykki stjórnar félagsins að eiga fyrir hönd félagsins, eða í samstarfi við það, formlega aðild að sambærilegum samtökum og félögum hérlendis og erlendis sem stefna að sömu markmiðum.
 1. grein: Félagsaðild 
  Félagsmenn geta orðið allir þeir sem hafa áhuga á eflingu forvarna á Íslandi og styðja markmið félagsins  eins og þau eru skilgreind í 2. grein. Félagsaðild verður fyrst gild þegar árgjald viðkomandi árs hefur verið greitt.
  Sá sem óskar inngöngu í félagið skal sækja um það formlega til stjórnar á rafrænu skráningarformi eða með öðrum rekjanlegum hætti sem stjórn viðurkennir og auglýsir á hverjum tíma.
  Stjórn félagsins heldur skrá yfir félagsmenn og staðfestir á fyrsta stjórnarfundi hvers árs uppfærða félagaskrá sem gefur rétt til setu á aðalfundi.
  Í félagaskrá skal skrá fullt nafn, heimilisfang og kennitölu félagsmanna, einnig netfang sé það til staðar.
 2. grein: Árgjald
  Aðalfundur ákveður árgjald félagsmanna.
  Árgjaldi skal varið til eflingar fræðslu- og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum eða annarra verkefna sem aðalfundur ákveður.
  Félagsmaður sem ekki hefur greitt árgjald undangengins árs fyrir aðalfund telst genginn úr félaginu.
 3. grein: Úrsögn 
  Félagi getur hvenær sem er sagt sig úr félaginu með því að tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins eða stjórnarformanns þess. Það getur hann einnig gert á fundi í félaginu með því að tilkynna það til bókunar í fundargerð. Úrsögnin gildir frá þeim degi sem hún berst.
 4. grein: Brottvísun
  Telji stjórn að félagsmaður tefli hagsmunum félagsins í tvísýnu eða vinni gegn hag þess getur hún beint því til félagsfundar að vísa viðkomandi úr félaginu. Til slíks fundar skal boða á sama hátt og aðalfundar en einungis taka tillöguna að brottvísun á dagskrá. Með fundarboði skal geta um ástæður óskar stjórnar um brottvísunina. Stjórn er skylt að gefa viðkomandi kost á að tjá sig um málið áður en hún boðar til slíks fundar. Við afgreiðslu gildir einfaldur meirihluti greiddra atkvæða.
 5. grein: Aðalfundur
  Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum félagsins. Hann skal halda í febrúar ár hvert og til hans boðað með sannanlegum hætti með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Eingöngu má taka á dagskrá til afgreiðslu á aðalfundi þau mál sem fram koma í fundarboði.
  Rétt til setu á aðalfundi hafa allir sem eru á félagaskrá 31. desember síðasta starfsárs og eru skuldlausir við félagið við upphaf aðalfundar og uppfylla skilyrði sem fram koma í 3. grein.
  Breytingar á lögum félagsins má aðeins gera á aðalfundi. Hið sama á við um tillögu um að leggja félagið niður og tillögu um að leggja fræðslu- og upplýsingamiðstöð niður. Tillögur þessa efnis skulu sendar með fundarboði aðalfundar og  öðlast því aðeins gildi að þær hljóti a.m.k. 2/3 hluta greiddra atkvæða. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess og skjöl ganga til samtakanna IOGT á Íslandi.Félagsmaður getur veitt hverjum þeim félagsmanni sem hann vill umboð sitt til atkvæðagreiðslu á aðalfundi. Umboð telst því aðeins gilt að það sé vottað af tveimur fjárráða einstaklingum og lagt fram við upphaf aðalfundar.Dagskrá aðalfundar skal vera:
              1. Formaður, eða staðgengill formanns, setur fund.
              2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
              3. Skýrsla stjórnar lögð fram og rædd.
              4. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram.
              5. Umræða og atkvæðagreiðsla um ársreikning.
              6. Lagabreytingar.
              7. Kosning formanns, tveggja aðalmanna í stjórn og tveggja varamanna.
              8. Kosning tveggja  skoðunarmanna ársreiknings.
  9. Ákvörðun árgjalds.
  10. Önnur mál, sérstaklega tilgreind í fundarboði.
  11. Almennar umræður.
 6. grein: Félagsfundir 
  Félagsfundi skal halda ef þriðjungur félagsmanna krefst þess skriflega eða stjórn telur þess þörf. Félagsfundi skal boða á sama hátt og aðalfundi. Sérhver fundur félagsins er löglegur ef sannanlega er til hans boðað. Einungis er hægt að taka til formlegrar afgreiðslu/atkvæðagreiðslu mál sem tilgreind eru í fundarboði.
 7. grein: Stjórn félagsins
  Stjórn félagsins er skipuð þremur félagsmönnum sem kosnir eru á aðalfundi til eins árs í senn, frá aðalfundi til aðalfundar. Kosning er einstaklingskosning og er formaður kosinn sérstaklega. Að auki eru kosnir tveir stjórnarmenn til sama tíma sem skipta með sér verkum í störf ritara og gjaldkera. Aðalfundur kýs auk þess tvo varamenn til sama tíma. Varamenn skulu boðaðir á stjórnarfundi.
  Stjórnin er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum.
 8. grein: Ákvörðunarvald á milli aðalfunda
  Stjórn fer með ákvörðunarvald félagsins milli aðalfunda. Stjórnin skal vinna að því að koma stefnumálum félagsins á framfæri og styrkja grundvöll fræðslu- og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum eftir þeim leiðum sem árangursríkastar þykja hverju sinni og leita leiða til almennrar eflingar forvarnastarfs. Forfallist aðalmaður eða aðalmenn í stjórn taka varamenn sæti. Skal valið á milli þeirra með hlutkesti.
 9. grein: Ritun firma
  Stjórnin kemur fram fyrir hönd félagsins. Sé framkvæmdastjóri ráðinn fara stjórn og framkvæmdastjóri saman með stjórn félagsins. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins í samræmi við stefnu og fyrirmæli stjórnar. Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar.
 10. grein: Ársreikningur
  Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórn skal sjá um að bókhald og ársreikningur séu í samræmi við lög um bókhald. Tveir skoðunarmenn ársreiknings skulu kosnir úr hópi félagsmanna á aðalfundi og kjörtímabil þeirra vera hið sama og stjórnar. Ársreikningur skal lagður fram undirritaður af stjórn og skoðunarmönnum ársreiknings á aðalfundi til samþykktar.
 11. grein: Um lögin
  Lög þessi öðlast gildi á stofnfundi Fræðslu og forvarna, félags áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu sem haldinn var 8. febrúar 2012.

Staðfest og samþykkt á stofnfundi þann 8. febrúar 2012.
Breytt á aðalfundi FRÆ 27. febrúar 2017.