FRÆÐSLA OG FORVARNIR

    

  FRÆBLADID-Mai2016
  ahrif2
  Forsidanet
  hand2
  Handbok1a
  verk2
  SAFFlogo15net

  amstarfsráði

  v43einndalkB
  a
  kannabis15
  framhsk2
  oafengt2013
  efni2

   _____________________

   ÁFENGISMÁLASTEFNA
   ÍSLENDINGA 1100 - 1992

   _
  __________________

  bida_bordi2


  ÉG ÆTLA AÐ BÍÐA...
  auglýsingar

  Bida14

  d

  d

  d

   

  Alþingi

  141. þing 2012-2013

   

  Væntanleg þingmál sem snerta ávana- og vímuefnamál

  Samhliða stefnuræðu forsætisráðherra þann 12. september síðastliðinn (2012) var lagt fram yfirlit (þingmálaskrá) um þau mál sem ríkisstjórnin hyggst leggja fram á þessu síðasta þingi kjörtímabilsins. Fram kemur á vef forsætisráðuneytisins að fleiri frumvörp kunni að verða flutt og eins að atvik geti hindrað flutning einstakra fyrirhugaðra frumvarpa. Við upphaf vetrarþings, að loknu jólahléi, mun ríkisstjórnin afhenda forseta Alþingis endurskoðaða áætlun um framlagningu stjórnarfrumvarpa á vetrar- og vorþingi. Við þetta kunna að bætast mál sem einstakir þingmenn, einn eða fleiri saman, kunna að leggja fram. Hér á eftir er listi yfir þau mál sem snerta forvarnir og ávana- og vímuefnamál ásamt upplýsingum um hvenær viðkomandi mála er að vænta:

  1. Frumvarp til laga um almannaheillasamtök
  Til álita kemur að setja heildarlöggjöf um þau frjálsu félagasamtök sem talist geta almannaheillasamtök, til að skjóta traustari stoðum undir starfsemi þeirra, svo og að setja sérstakar reglur um opið bókhald, opna ársreikninga og opna endurskoðun en slík ákvæði geta haft sérstakt gildi í tengslum við samningsgerð hins opinbera við samtökin. Ýmis félagasamtök sinna verkefnum á grundvelli samninga við stjórnvöld. (Vor)

  2. Frumvarp til breytinga á áfengislögum nr. 75/1998
  Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þeim ákvæðum laganna er varða auglýsingar á áfengi og eftirlit með auglýsingum. Frumvarpið var áður flutt á 139. og 140. löggjafarþingi. Endurflutt frá síðasta þingi. Frumvarpið hefur þegar verið lagt fram.

  3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir nr. 36/1994
  Markmið frumvarpsins er að stemma stigu við notkun ungs fólks á reyklausu tóbaki og markaðssetningu þess fyrir þann aldurshóp. Ákvæði um neyslu reyklauss tóbaks í framhaldsskólum og sérskólum verði samræmt gildandi ákvæðum um tóbaksreykingar. Felld verði brott undanþága fyrir innflutning, framleiðslu og sölu á skrotóbaki. (Haust). Stjórnarfrumvarp um t
  óbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbak (bann við sölu skrotóbaks) lagt fram af velferðarráðherra Frumvarpið var lagt lagt fram 30. nóvember 2012.

   

  4.Tillaga til þingsályktunar um heilbrigðisáætlun til ársins 2020
  Heilbrigðisáætlun til ársins 2020 sem leysi af hólmi heilbrigðisáætlun til ársins 2010, sem samþykkt var sem þingsályktun árið 2001. Í nýju heilbrigðisáætluninni er leitast við að móta skýra framtíðarsýn í heilbrigðismálum þjóðarinnar. Þar verður m.a. gerð grein fyrir aðgerðum sem ætlað er að bæta almennt heilsufar þjóðarinnar og tryggja að íbúar landsins búi við sem jafnastan kost í heilsufarslegum efnum. Haft hefur verið náið samráð við fjölmarga hagsmunaaðila og notendur þjónustunnar. (Haust). Tillagan var lögð fram 30. nóvember 2012.

  5. Frumvarp til umferðarlaga (heildarendurskoðun)
  Ný umferðarlög. Frumvarpið var áður lagt fram á 138., 139. og 140. löggjafarþingi.Frumvarpið hefur verið lagt fram.

   

   

  6. Fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra um áfengisauglýsingar - Frá Siv Friðleifsdóttur. Lögð fram 25. október 2012. Óskað munnlegs svars.

   1. Hefur auglýsingum á öli, þar sem óverulegur munur er á umbúðum áfengs öls og léttöls, fjölgað á RÚV á síðustu missirum? 
   2. Telur ráðherra að slíkar auglýsingar, sbr. nýlega kvikmyndaauglýsingu sem sýnd var 24. október sl. á RÚV, séu sniðganga á banni við að auglýsa áfengi? 
   3. Telur ráðherra að með tilliti til lýðheilsusjónarmiða geti bann við auglýsingum á áfengi vegið þyngra en ákvæði um tjáningarfrelsi og að slíkt bann brjóti ekki gegn ákvæðum EES-samningsins, sbr. dóm Hæstaréttar frá 14. júní 2007 í máli nr. 599. Svör ráðherra og umræður.

  7.. Þingsályktunartillaga um Heildstæða stefnu um að draga úr eftirspurn eftir fíkniefnum. Flutningsmaður: Birgitta Jónsdóttir. Tillagan lögð fram 11. mars 2013.